test 3.5.2024 post 3 00:48

פיצויים לעסקים ביישובי ספרבהתאם לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג 1973.מתן פיצוי לעסקים ביישובי ספר עבור כל הפסד או מניעת רווח בהתאם לתנאים, בכלל זה הפסקת פעילות וללא תקרת פיצויים.זמן טיפול: תלוי במורכבות תיק התביעה.גובה הפיצוי הוא לפי הנזק שנגרם בפועל וללא תקרת פיצוי.עסקים...