test 3/5/2024 00:28

לתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)(חרבות ברזל)(הוראת שעה), התשפ"ד 2023.מתן פיצוי מוגדל לעסקים בשל ירידה במחזור העסקאות (מסלול מחזורים) או בשל אובדן שכר לעובדים שנעדרו (מסלול שכר):בעלי העסק בוחרים את המסלול המועדף עליהם.יש גם מסלול חקלאים. תקרת הפיצויים במסלול המחזורים היא 2.5 מיליון ₪. תקרת הפיצויים...